SRB Civil Engineering are proud to announce that the A477 from St. Clears to Red Roses is now open. See below for the A477 road improvement brochure.

A477 Trunk RoadCEEQUAL Awards 2014
The A477 St Clears to Red Roses Improvement team is proud to have been awarded An Excellent Score (90.4%) in the CEEQUAL Awards Scheme. The award is the Institution of Civil Engineering’s scheme to assess a project’s performance in terms of sustainability, appearance and its contact with the public. The award was achieved as a result of a whole project assessment on its completion.

A477 Project Team receive the CEEQUAL "Excellent" Award (90.4%) at the recent ICE Wales Dinner on the 13th June 2014

A477 Project Team receive the CEEQUAL “Excellent” Award (90.4%) at the recent ICE Wales Dinner on the 13th June 2014

Introduction

This website has been designed to give you the latest information for the A477 St Clears to Red Roses Improvement Scheme. If you require any information that is not currently posted on this site, please do not hesitate to contact us.

This is an Early Contractor Involvement (ECI) project which means the Contractor has been appointed at an early stage in the Scheme’s ongoing development.

In September 2009, the Assembly Government appointed SRB Civil Engineering Ltd, as the ECI Contractor for this Scheme. SRB is a joint venture company formed by two of Ireland’s leading civil engineering contractors, John Sisk & Son and Roadbridge. They are supported by engineering and environmental consultant Ramboll (formerly Gifford).

Scheme Overview

Welsh Government’s Prioritised National Transport Plan stated the improvement of the A477 between St Clears and Red Roses was to start in 2012-2013. This announcement followed the Improvement’s Public Local Inquiry in June 2011.

The A477 from St Clears all the way to Pembroke Dock is one of the main links from the M4 motorway into Pembrokeshire. It forms an important part of the Welsh Government’s strategic road network. This 9.3km scheme will bypass the villages of Llanddowror and Red Roses, cross the River Hydfron and pass through several environmentally sensitive areas including the Taf Valley. It will greatly improve the alignment of the road, raise safety standards and improve journey times and journey time reliability.

Scheme Map

Click to enlarge
A477 Scheme MapThe existing A477 trunk road from St Clears to just west of Red Roses follows a sub-standard alignment for most of its length. Very few overtaking opportunities exist and the horizontal and vertical alignment, forward visibility, junction standards and the general carriageway and verge widths are well below current design standards.

There are only limited pedestrian facilities in both Llanddowror and Red Roses. Opportunities for improvements in the villages are restricted by the close proximity of properties to the carriageway edge. The length of the road between the villages follows a tortuous alignment through a wooded valley and the relatively steep gradient along this length, added to the sub-standard alignment, results in delays and frustration for road users. There have been numerous accidents along this length of trunk road in recent years.

Considerate Constructors Scheme

CCS reg Logo boardsThe A477 St Clears To Red Roses Road Improvement Project has been registered under the Considerate Constructors Scheme. This means the site is audited regularly by an external independent auditor against a Code of considerate practice. The code of practice covers how the site maintains a good appearance, how it works with the local community, how the environment is protected, how the safety of workers and visitors is maintained and how the welfare of workers on the site is looked after.

The A477 site achieved a score of 41 out of 50 following the last audit in June 2013. The site report from the Monitor can be viewed by clicking on the link: Monitor’s Site Report June 13

The site also secured a Bronze award in the national site awards  in 2013, placing it in the top 7.5% of considerate construction sites in the UK. A news story about this achievement can be viewed here.
Mae cwmni Peirianneg Sifil SRB yn falch o gyhoeddi bod ffordd yr A477 o Ros-goch i Sanclêr nawr ar agor. Gwelir llyfryn cynllun gwelliant ffordd yr A477 isod.

Cefnffordd yr A477CEEQUAL Awards 2014
Mae tîm Gwelliant yr A477 Rhwng Sanclêr a Rhosgoch yn falch o fod wedi derbyn sgôr ‘Ardderchog’, sef 90.4% yng Nghynllun Gwobrwyo CEEQUAL. Cynllun gan y Sefydliad Peirianneg Sifil yw CEEQUAL i asesu perfformiad cynlluniau o safbwynt cynaladwyedd, gwedd y safle ac effeithiolrwydd y cyswllt â’r cyhoedd. Dyfarwnyd y wobr yn dilyn asesiad o’r cynllun cyfan ar ddiwedd y cyfnod adeiladu.

A477 Project Team receive the CEEQUAL "Excellent" Award (90.4%) at the recent ICE Wales Dinner on the 13th June 2014

A477 Project Team receive the CEEQUAL “Excellent” Award (90.4%) at the recent ICE Wales Dinner on the 13th June 2014

Cyflwyniad

Cynlluniwyd y wefan hwn ar gyfer trosglwyddo’r wybodaeth diweddaraf am y gwaith o wella’r A477 rhwng Sanclêr a Red Roses.  Os hoffech rhagor o wybodaeth nad yw’n ymddangos ar y wefan, croeso i chi gysylltu â ni.

Mae hwn yn gytundeb a elwir yn ECI – Early Contractor Invovlement – sy’n golygu bod y contractwr wedi ei apwyntio yn gynnar iawn yn y cynllun datblygiad.

Yn 2009, apwyntiwyd SRB Civil Engineering Ltd. gan Lywodraeth Cymru fel y contractwyr ar gyfer y cynllun.   Sefydlwyd SRB ar y cyd rhwng dau o brif gwmnïau Peirianyddiol  Sifil  Iwerddon, John Sisk & Son a Roadbridge.  Fe’u cefnogir gan gwmni Ramboll (Gifford) cynt, ymgynghorwyr peirianyddol ac amgylcheddol.

Cefndir y Cynllun

Yn dilyn cyhoeddiad ym Mehefin 2011 fel canlyniad i Ymchwiliad Cyhoeddus Gwelliannau Lleol,   blaenoriaethwyd y gwaith ar yr A477 gan Lywodraeth Cymru i ddechrau yn 2012-2013.

Mae’r A477 o Sanclêr i Ddoc Penfro yn un o’r brif hewlydd  cyswllt o’r M4 i Sir Benfro.  Mae’n rhan bwysig o strategaeth rhwydwaith ffyrdd Llywodraeth Cymru.  Bydd y cynllun hwn o 9.3km yn osgoi pentrefi Llanddowror a Red Roses.  Bydd yn croesi Afon Hydfron ac yn pasio trwy nifer o ardaloedd o bwys o ran sensitifrwydd amgylcheddol gan gynnwys Dyffryn Tâf.   Gwelir cryn welliant yn unioniad yr hewll a gwella  ar ddiogelwch.  Gwelir gwelliant hefyd yn hyd siwrneai a bydd amseru siwrneai’n fwy dibynadwy.

Map o’r Cynllun

Cliciwch i chwyddo’r llyn
A477 Scheme MapMae’r hewl bresennol yn ddiffygiol o ran unioniad am y rhan fwyaf o’r daith.   Mae’r cyfleoedd i basio yn brin ac y mae diffyg gweld o bell.  Mae  safonau’r  cyffyrdd, yr hewl ei hun a lled y darnau ar ymyr yr hewl  yn is na’r hyn a ddisgwylir gan gynlluniau hewlydd heddiw.

Mae prinder lle i gerddwyr  yn Llanddowror a Red Roses.   Mae’r cyfleoedd i wella ar hyn  hefyd yn brin oherwydd agosatrwydd y tai i’r hewl ei hun.  Mae hyd yr hewl rhwng y pentrefi  yn dilyn llwybr troellog trwy ddyffryn coediog,  serth, sy’n  creu oedi a rhywstredigaeth i yrrwyr.  Mae nifer o ddamweiniau wedi digwydd ar y darn yma o’r hewl yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Cynllun Adeiladwyr Ystyriol

CCS byrddau logo cofrestredig. Mae prosiect gwella hewl yr A477 rhwng Sanclêr a Rhosgoch wedi ei gofrestru o dan Gynllun Adeiladwyr Ystyriol (Considerate Constructors Scheme). Golyga hyn bod y safle yn cael ei archwilio’n gyson gan archwiliwr annibynnol allanol yn unol â ‘ Côd Ymarfer Da’ o dan y cynllun adeiladu ystyriol. Mae’r Côd yn cynnwys: sut mae’r safle yn cadw ymddangosiad taclus, sut mae’r cwmni’n rhyngweithio gyda’r gymuned leol; sut mae’r amgylchedd yn cael ei amddiffyn; ysytriaeth i ddiogelwch gweithwyr ac ymwelwyr, a lles y gweithwyr ar y safle. Llwyddodd y safle i ennill sgôr o 41 allan o 50 yn ystod yr archwiliad diweddaraf ym mis Mehefin 2013.

CCS reg Logo boardsMae’r adroddiad a baratowyd gan yr Archwiliwr ar gael trwy glicio ar y linc : Monitors’ Site Report June 13. Yn ogystal â’r llwyddiant hwn, dyfarnwyd gwobr Efydd i’r safle yn y Gwobrau Safle Cenedlaethol 2013 gan sicrhau ei le yn y 7.5% uchaf o safleoedd adeiladu ystyriol yn y Deyrnas Unedig. Gallwch ddarllen ymhellach yn y fan hon.

A477flickr Click the image above to see photos of construction in Flickr